Bożogrobcy        
   Zakon Bożogrobców
Z historii...        
   Z historii kościoła...
Architektura...        
   Architektura
Galeria...        
   Galeria
Aktualności...        
      Aktualności
Księga Gości...        
    Księga GościPowrót do strony tytułowej...

       

    Słowem wstępu...

    Rys historyczny

    Papieskie breve z dnia 10 IV 1996 roku nadające tytuł i godność Bazyliki Mniejszej miechowskiej świątyni

    Dekret z dnia 24 XII 1997 roku erygujący Miechowską Kapitułę Kolegiacką przy Bazylice Mniejszej w Miechowie

Bazylika Miechowska w dniu Jubileuszu - Ks. Prał. Jerzy Gredka OESSH (Proboszcz Parafii Miechów)

Bazylika Miechowska w dniu Jubileuszu
      - Ksiądz Prałat Jerzy Gredka OESSH (Proboszcz Parafii Miechów)


       W poniedziałek Wielkanocny 19 IV 1745r. wielki pożar strawił starożytny kościół klasztorny Kanoników Regularnych Świętego Grobu Jerozolimskiego, ufundowany przez księdza Jaksę, herbu Gryf, i poświęcony przed wiekami wezwaniu Grobu Bożego. Ogień zniszczył dawne, kompletowane przez wieki wyposażenie Świątyni.Pastwą płomieni padły ołtarze, stalle, dzwony, organy, obrazy, rzeźby, nagrobki, sprzęty liturgiczne. Poważnie została nadwątlona struktura architektoniczna kościoła, zawaliła się fasada, runęły sklepienia. Można powiedzieć, że pozostały tylko osmalone mury świątyni. Pożar zniszczył w poważnym zakresie klasztor i całe miasto.
Stał się on jedną z najdotkliwszych klęsk, które dotknęły zakon Bożogrobców. Na domiar złego, w tym czasie Bożogrobcy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej.
Bardzo szybko rozpoczęto prace przy odbudowie miechowskiej świątyni pod kierunkiem krakowian, braci Dominika i Wojciecha Pucków oraz Macieja Cepigowskiego, doświadczonych mistrzów budowlanych.
Roboty ciesielskie prowadzili Jakub Nowerkowicz i Jan Nowakowski. Podstawowe prace murarskie, ciesielskie i kamieniarskie w kościele ukończono w roku 1764. Ołtarze, figury i ozdoby wykonali rzeźbiarz i sztukator krakowski Wojciech Rojowski oraz złotnik Piotr Ekirer.
Olbrzymie zasługi przy odbudowie położył proboszcz generalny Jakub Radliński (1744-1762), a także jego następcy.
W dniu 15 VII 1802 roku, po odczytaniu bulli papieskiej Piusa VII, biskup biblijski, Tomasz Nowina-Nowiński (1488-1819), generał Miechowitów, konsekrował miechowski kościół, wieńcząc tym samym kilkudziesięcioletni trud odbudowy po wspomniany pożarze. Jego uprzedni pobyt w Świętym Mieście miał, jak się wydaje, duży wpływ na ostateczny wygląd świątyni.
Proces dekorowania wnętrza kościoła miechowskiego trwał jednak dość długo. Prace, które objęły roboty konstrukcyjne, sztukatorskie, pozłotnicze i malarskie pochłaniały bowiem ogromne sumy.
Kościół Bożogrobców w Miechowie po odbudowie przedstawia się jako trójnawowa i trójprzęsłowa bazylika, ma charakterystycznew dla późnego baroku wnętrze. Zadziwia bogactwem koncepcji, obfitością dekoracji i jednorodnością stylu. Dodatkowo jego wartość podwyższa fakt, że do naszych czasów zachował się w swej odbudowanej formie w całości i jego styl nie został zakłócony przebudową.

"Wnętrze kościoła miechowskiego, skomponowane i urządzone po ostatniej przebudowie, z pełną wdzięku dekoracją stiukową - figuralną i ornamentalną, dziełem Wojciecha Rojowskiego, zachowało się do dziś bez większych zmian. Zwraca uwagę swoim wytwornym kształtem i przemyślanym do ostatniego detalu wyposażeniem. Jest ono bez wątpienia jednym z najpiękniejszych w Polsce." - zdanie to zamyka szerszą opinię konserwatorską sporządzoną w maju 1984 roku przez wybitnych znawców rewaloryzacji zabytków: Marię Borowiejską-Birkenmajerową i Stefana Świszczowskiego.

Wojny, klęski żywiołowe i okoliczności polityczne nie sprzyjały, aż do niedawnych czasów, systematycznej konserwacji miechowskiej świątyni. Potrzebę przeprowadzenia jej kompleksowej odnowy dostrzegł Ksiądz Infułat Stanisław Wesołowski (1972-1994). W okresie pełnienia przez niego funkcji proboszcza miechowskiej parafii wykonano nową więźbę dachową na części kościoła wraz z wymianą całego pokrycia z blachy miedzianej; zmieniono konstrukcję hełmu wieżowego z wymianą blachy; zainstalowano ogrzewanie komorowe i zawieszono nowe dzwony.
Jednak ze względu na zły stan zachowania poszczególych elementów wyposażenia wnętrza konieczne okazało się podjęcie szeroko rozumianych zabiegów konserwatorskich, do których przystąpiono w 1999 roku. Generalnym założeniem tych prac było dążenie do ukazania w pełnym wymiarze wystroju wnętrza sprzed 200 lat. Wysiłki konserwatorów objęły swym zakresem wszystkie elementy wyposażenia kościoła.
Po dwóch latach wysiłków krakowskiej firmy AC Konserwacja Zabytków , Aleksandra Piotrowskiego i Edwarda Kosakowskiego, wnętrze świątyni wróciło swym wyglądem do roku 1802.
Obecnie w miechowskiej bazylice można się uczyć, jak wygląda styl barokowy, rokoko, a gdy zwrócimy uwagę na elementy gotyckie i romańskie, wówczas otrzymamy dość obszerną wiedzę o stylach architektonicznych i sztuce na ziemiach polskich.
Z najnowszej historii miechowskiej świątyni należy wspomnieć dzień 10 IV 1996 roku , kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wydał breve , na mocy którego ten najczcigodniejszy zabytek i miejsce kultu Grobu Bożego otrzymał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. Dokument papieski został ogłoszony uroczyście w dniu 3 IX 1996 roku w Miechowie przez Prymasa Polski, Księdza Kardynała Józefa Glempa.
Znaczącym wydarzeniem było zorganizwanie przez Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku i Parafię Grobu Bożego w Miechowie w październiku 1995 roku sesji naukowo-historycznej poświęconej Bożogrobcom z udziałem wielu ludzi nauki. Sesja ta była momentem zwrotnym w kwestii dostrzeżenia przez władze, zarówno świeckie jak i duchowne, problemów zabytków miechowskich. W ostatnich trzydziestu latach XX wieku Miechów - Polska Jerozolima - gościła w murach swej Bazyliki pielgrzymów z różnych zakątków naszej Ojczyzny jak i wielu krajów całego świata.
W pielgrzymce do Grobu Chrystusa w Miechowie udawali się: Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła (wielokrotnie), zwierzchnik archidiecezji krakowskiej, Prymas Polski, Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, głowa AArchidiecezji Krakowskiej, Patriarcha Jerozolimski Michel Sabbach, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie Ksiądz Kardynał Carlo Furno, Zwierzchnik Zakonu na Anglię i Walię John F. Sowa; natomiast wśród gości honorowych miechowskiego sanktuarium byli: Minister Kultury Andrzej Celiński, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Franciszek Ziejka i Dyrektor Biblioteki Narodowej Michał Jagiełło.

Dnia 24 XII 1997 roku Biskup Kielecki Ksiądz Kazimierz Ryczan erygował Kapitułę Kolegiacką przy Bazylice Mniejszej w Miechowie, wydając dekret o następującym brzmieniu:

> > DEKRET < <